Home>The Association> Former Advisers
Former Advisers

Past and Present Advisers to CPAFFC National Council


Former Advisers to CPAFFC
Li Tiezheng               Wu Huazhi  
Wen Pengjiu             Qiao Guanhua
Wang Bingnan          Wang Fulin
Sun Pinghua              Liu Gengyin
Li Maozhai


 
Advisers to the 6th National Council of CPAFFC
(1994.5——1998.5)
Wang Guangying         Wu Xiuquan   
Zhao Puchu                 Qian Zhengying
Seppidin Azizi              Ismail Amat
Yang Jingren                Xia Yan
Ji Pengfei

 

 

Advisers to the 7th National Council of CPAFFC
(1998.5——2002.5)
Wang Guangying            Buhe  
Wu jieping                      Zhou Guangzhao
Ismail Amat                    Song Jian
Qian Zhengying               Zhu Guangya
Ji Pengfei                        Seppidin Azizi
Yang Jingren 


 

Advisers to the 8th National Council of CPAFFC
(2002.5——2007.5)
Wang Guangying              Buhe 
Tomur Dawamat               He Luli
Cheng Siwei                     Jiang Zhenghua
Ismail Amat                      Song Jian
Qian Zhengying                Hu Qili  
Wang Wenyuan

 

 

Advisers to the 9th National Council of CPAFFC
(2007.5——      )
Uyunqimg                        Han Qide
Bai Lichen                        Abdul'ahat Abdurixit
Li Jinhua                          Buhe

Tomur Dawamat              Peng Peiyun
Ismail Amat                     He Luli
Cheng Siwei                    Jiang Zhenghua
Gu Xiulian                        Song Jian
Hu Qili                             Wang Wenyuan
Luo Haocai                       Xu Kuangdi